Ogólne warunki i zasady świadczenia usług audytu SEO Digisitecheck

Reprezentowany przez Digi - Technik & Partners Company Est.

Od 1 czerwca 2020 r

1. Zakres

1.1. W przypadku relacji między klientami a Digi - Technik & Partners Company Company, Dorfstrasse 7A, Triesen, Liechtenstein, (dalej: „Digi”) z miejscem wykonania Badenerstrasse 569, 8048 Zurych, niniejsze warunki mają zastosowanie do usług i produktów - z kosztami lub bezpłatnie - o ile są one być uznane za obowiązujące i nie wprowadza się żadnych odmiennych pisemnych przepisów.

1.2. Niniejsze ogólne warunki handlowe stanowią podstawę umowy i mają zastosowanie do wszystkich umów między stronami, nawet bez wyraźnego odniesienia. Wszelkie warunki handlowe lub zakupowe klienta są traktowane jako warunki.

2. Usługi świadczone przez Digi

2.1. Digi oferuje wszelkiego rodzaju usługi w zakresie Internetu, sieci i telekomunikacji oraz świadczy usługi w ramach odpowiedniej umowy i zasobów dostępnych w firmie. Digi zastrzega sobie prawo do dostosowania usług w razie potrzeby lub z ważnych powodów.

2.2. W miarę możliwości Digi zapewnia aktualne informacje na temat przerw w działalności, które są niezbędne do usuwania usterek, prac konserwacyjnych, wprowadzania innowacji itp.

2.3. Digi może wezwać strony trzecie i podwykonawców do wykonania umowy.

3. Zawarcie umowy / rozpoczęcie

3.1. Rejestracja w Digi odbywa się w formie pisemnej lub elektronicznej na podstawie standardowych rejestracji. Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy z Digi klient uznaje ogólne warunki Digi i zobowiązuje się do dostarczenia Digi prawdziwych informacji.

3.2. Stosunek umowny rozpoczyna się zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy z Digi.

4. Rozwiązanie i rozwiązanie umowy

4.1. Minimalny czas trwania, okres wypowiedzenia i data wypowiedzenia zależą od rodzaju umowy zawartej z Digi. Jeśli nie wprowadzono żadnych innych przepisów, obowiązują następujące postanowienia: Termin ten wynosi co najmniej 12 miesięcy. Po upływie tego minimalnego okresu subskrypcje i usługi można rozwiązać dopiero na koniec odpowiedniego okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie musi dotrzeć do Digi co najmniej 30 dni przed końcem okresu obrachunkowego. Jeśli wypowiedzenie nastąpi przed uzgodnionym minimalnym terminem lub na umówione spotkanie, które nie zostało uzgodnione, zwrot kwoty / opłaty pro rata temporis jest wykluczony i wygasa na rzecz Digi.

4.2. Wypowiedzenie musi nastąpić na czas, listem poleconym lub za pomocą formularzy internetowych podanych na stronie internetowej Digi.

4.3. W przypadku rozwiązania umowy przez klienta przed uruchomieniem usługi, klient jest winny firmie wszystkie koszty związane z tym połączeniem.

4.4. Jeśli Digi rozwiązuje umowę bez wypowiedzenia lub w terminie, w szczególności dlatego, że klient działał niezgodnie z prawem lub wbrew umowie, klient jest winny Digi wszystkie koszty poniesione w związku z tym.

5. Odpowiedzialność

5.1. Digi nie zapewnia nieprzerwanej, bezproblemowej i bezproblemowej pracy w określonym czasie dla Twoich usług. Wyklucza się odpowiedzialność za przerwy w działalności, w szczególności za rozwiązywanie problemów, konserwację lub wprowadzanie nowych technologii.

5.2. Digi nie gwarantuje integralności danych przechowywanych lub przesyłanych za pośrednictwem systemu lub Internetu. Wyklucza się wszelką gwarancję przypadkowego ujawnienia, a także uszkodzenia lub usunięcia danych wysyłanych i odbieranych za pośrednictwem systemu lub tam przechowywanych.

5.3. W szczególności Digi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone klientom przez niewłaściwe użycie połączenia (w tym wirusów) przez osoby trzecie.

5.4. Odpowiedzialność Digi i jej zastępców za określony sukces techniczny lub gospodarczy, za szkody pośrednie, takie jak utrata zysków, roszczenia osób trzecich, a także za szkody następcze wynikające z utraty produkcji, utraty danych i odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania są wyraźnie wykluczone, z zastrzeżeniem dalszych obowiązkowych przepisów dotyczących odpowiedzialności ustawowej.

5.5. We wszystkich przypadkach Digi zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od użytkowników za przestępstwa (w szczególności w przypadku przestępstwa danych, niewłaściwego wykorzystania danych i tak zwanych ataków hakerskich) na sieć lub infrastrukturę Digi. Dotyczy to również przypadku pominięcia tak zwanej Netykiety.

6. Obowiązki i prawa klienta

6.1. Zasadniczo stosuje się „netykietę”. Niniejsze zasady postępowania w przypadku korzystania z Internetu i przez Internet dotyczą wszystkich aspektów korzystania z Internetu. Klient akceptuje „netykietę” jako integralną część umowy z Digi.

6.2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego przepływu danych. Odpowiada przed Digi za korzystanie ze swojego konta. Hasła i dane identyfikacyjne nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Jeśli dzieje się tak przez użytkownika lub na jego żądanie, właściciel konta jest odpowiedzialny za możliwe konsekwencje. W szczególności sam klient zapewnia przestrzeganie odpowiednich limitów wiekowych podczas uzyskiwania dostępu do Internetu.

6.3. Użytkownik musi upewnić się, że korzystanie z Internetu jest zgodne z obowiązującym prawem szwajcarskim i ewentualnie zagranicznym. Oprócz prawa karnego obejmuje to w szczególności ochronę danych i przepisy wykonawcze, prawa autorskie i prawa pokrewne.

6.4. Opłaty uiszczane z góry oparte są na indywidualnej umowie klienta z Digi.

7. Prawa użytkowania oprogramowania, produktów i usług usług zarządzanych przez Digi

7.1. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, następujące prawo ma zastosowanie do prawa do korzystania z oprogramowania, produktów i usług w odniesieniu do usług zarządzanych przez Digi: Klientowi przysługuje niewyłączne, nieograniczone i nieprzenoszalne prawo do używania oprogramowania i znaków towarowych lub znaków usług do własnych celów wewnętrznych Przyznane użycie. Uwzględniono dodatkowe przepisy dotyczące korzystania z oprogramowania. Oprogramowanie nie może być udostępniane osobom trzecim. Standardowe produkty stron trzecich podlegają warunkom licencji, o ile zawierają dalsze ograniczenia. Kod źródłowy jest przekazywany tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

8. Rozwiązywanie problemów

8.1. Digi nie zapewnia wsparcia, aby pomóc swoim klientom w kwestiach technicznych dotyczących obsługi i instalacji oferowanych usług. Digi nie pokrywa kosztów wsparcia stron trzecich.

8.2. Wszystkie rodzaje usterek są usuwane tak szybko, jak to możliwe. W przypadku przerw w działalności w wyniku rozwiązywania problemów, prac konserwacyjnych, wprowadzania i instalowania nowych technologii lub podobnych spraw, nie można wnosić roszczeń w stosunku do Digi.

9. Przepisy szczególne

9.1. Korzystanie z Internetu niesie ze sobą różne zagrożenia dla ochrony danych. Digi dokłada starań, aby bezpieczeństwo było jak najbardziej efektywne przy zastosowaniu uzasadnionych ekonomicznie, technicznie wykonalnych i proporcjonalnych środków, ale nie może dać żadnej gwarancji przed niewłaściwym użyciem. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za środki mające na celu zabezpieczenie i ochronę swoich danych i sieci przed wtargnięciem lub innymi atakami na nieautoryzowane strony trzecie.

9.2. Jeśli istnieją dowody na atak hakera przez użytkownika dostępu do Internetu Digi, Digi zastrzega sobie prawo do dezaktywacji dostępu do Internetu bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto dany klient jest wyłączony ze wszystkich usług Digi na czas nieokreślony. Digi zastrzega sobie również prawo do podjęcia wszelkich działań cywilnych i / lub karnych przeciwko zainteresowanemu użytkownikowi.

9.3. Klient przyjmuje do wiadomości przetwarzanie i wykorzystywanie własnych danych, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych. Aby móc zaoferować klientowi optymalną usługę, umożliwia on wewnętrzne przetwarzanie danych i ich wykorzystanie, w szczególności w celu poinformowania go o całej ofercie produktów Digi. Digi zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości klienta na uzasadniony wniosek osoby trzeciej.

10. Fakturowanie / warunki płatności

10.1. Narzędzie do audytu SEO Digisitecheck jest oferowane bezpłatnie. Jeśli uznasz, że Voodoo-to jest przydatne dla ciebie (lub twojej firmy), czekamy na darowiznę. Pod koniec każdego testu istnieje możliwość przekazania darowizny.

10.2. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

11. Zmiany ogólnych warunków

11.1. Wiążąca wersja warunków jest opublikowana w Internecie pod adresem digisitecheck.com. Obowiązkiem klienta jest poinformowanie się o aktualnych warunkach. Wraz z wejściem w życie zmian warunki uznaje się za przyjęte.

11.2. Digi zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen, usług oraz warunków w dowolnym momencie.

12. Częściowa nieważność

12.1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków okaże się nieważne lub nieważne, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia; pozostają one niezmienione i pozostają ważne. Nieważne przepisy należy zastąpić równoważnymi ekonomicznie przepisami prawa.

12.2. W przypadku sprzeczności w różnych wersjach językowych warunków, wersja niemiecka jest autorytatywna.

13. Miejsce jurysdykcji

13.1. Jedynie szwajcarskie prawo materialne ma zastosowanie do niniejszych przepisów, z wyłączeniem Konwencji wiedeńskiej o sprzedaży (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów). W przypadku wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej umowy wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba Digi.